Privacy Statement van Stichting Koorprojekt Opus

1. Introductie
Stichting Koorprojekt Opus (hierna: “de Stichting”) is beheerder van de website www.koorprojektopus.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.
De Stichting organiseert concerten, waarbij het bestuur van de Stichting deelnemers aantrekt. Dat kunnen zijn koorleden, orkestleden, solisten en andere deelnemers.
De Stichting verspreidt een nieuwsbrief onder belangstellenden.
De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van de deelnemers, belangstellenden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (tot 25 mei 2018) en (met ingang van 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Stichting worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens van deelnemers en belangstellenden worden door de Stichting verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat deelnemers en belangstellenden die hebben opgegeven. Deze gegevens betreffen NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en stemsoort.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De Stichting gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– van belangstellenden: voor verzenden van de nieuwsbrief. – voor deelnemers: voor uitnodigingen voor diverse aspecten van een koorproject, zoals repetities en uitvoeringen en voor informatieverstrekking.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
Deelnemers en belangstellenden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en voor de activiteiten van de Stichting. Zij zullen dan geen uitingen meer van de Stichting ontvangen.
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens. Door het meedelen van de persoonsgegevens garanderen belangstellenden en deelnemers dat deze juist en volledig zijn.
Bewaren van persoonsgegevens De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Stichting neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Stichting kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Stichting raadt aan om het privacy-beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van de Stichting kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Privacy rechten
Deelnemers en belangstellenden hebben recht op inzage in hun eigen persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens te vragen. Indien de verwerking van gegevens berust op toestemming, dan kan deze te allen tijde worden ingetrokken. Verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen gestuurd worden naar het secretariaat van de Stichting. Deelnemers en belangstellenden kunnen een klacht indienen over het gebruik van gegevens bij de Stichting of bij de de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacy-beleid
Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacy-beleid statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van de Stichting gepubliceerd worden.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy-beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de secretaris van de Stichting via info@koorprojektopus.nl

10. Vaststelling
Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Koorprojekt Opus op 24 september 2018.